SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem reprezentującym całą społeczność uczniowską.

Zajmuje sie głównie realizacją zadań statutowych, zadań wynikających bezposrednio z planu pracy szkoły oraz potrzeb uczniów. Spotkania odbywają się raz w miesiącu a w razie potrzeby częściej.

Jednym z przewodnich celów jest rozwijanie samorządności w szkole, dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły. Ponadto wzbogacanie i kultywowanie jej tradycji oraz tradycji regionu, przekazywanie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii  we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności WSO, Planu Wychowawczego oraz realizacji praw ucznia.

Podejmuje wszechstronne działania zobowiązujace uczniów do rzetelnej nauki, wypoczynku, tworzenia przyjaznej i bezpiecznej atmosfery w szkole, partnerstwa, demokratycznych form współżycia, okazywania szacunku dorosłym i kolegom jak również poszanowania współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

SU stwarza warunki do rozwijania zainteresowań, uzdolnień, aktywnego uczestnictwa w uroczystosciach szkolnych i okolicznościowych, konkursach, zaangażowania w podejmowanie dodatkowych zadań na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego. Zajmuje się również organizacją dyżurów uczniowskich, dyskotek oraz koordynacją wszelkich działań na terenie szkoły.

Warto również podkreślić, ze uczestnictwo w konkursach, uroczystościach itp. daje uczniom możliwość pozyskiwania dodatkowych punktów z zachowania ( zgodnie z zasadami WSO).

 

Praca SU skupiała się również wokół następujących zadań:

1. Opracowywanie gazetek tematycznych na korytarzu szkolnym.

2. Organizowanie dyżurów uczniowskich.

3. Wykonywanie dekoracji na uroczystości szkolne i okolicznościowe.

4. Organizowanie konkursów, pozyskiwanie sponsora, zakup nagród, wystawki pokonkursowe

5. Zorganizowanie dyskoteki dla klas IV-VI

6. „Akcja sprzątania”- teren wokół szkoły.

7. Zorganizowanie uroczystej akademii z okazji Dnia EDukacji Narodowej z udziałem zaproszonych gości (nauczycieli emerytów, kwiaty, życzenia)

8. Konkurs z okazji Dnia Edukacji Narodowej „Kompozycja kwiatowa”

9. Dzień Patrona SZkoły – 12 listopada

10. Konkursyz okazji Dnia Patrona Szkoły:

  • makieta Westerplatte
  • postać mjr Henryka Sucharskiego
  • konkurs „W jaki sposób mogę naśladować patrona szkoły”

11. Uroczyste ślubowanie kl.I- włączenie pierwszaków w poczet uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  w Tylmanowej- rodzice, zaproszeni goście.

12. Zabawa andrzejkowa połączona z wieczorem  wróżb

13. Zorganizowanie loterii fantowej- dochód ze sprzedaży w kwocie 80 zł został przeznaczony na adopcję dziecka misyjnego.

14. Akcja charytatywna „Adopcja dziecka misyjnego”

15. Akcja „Znicz”- porządkowanie mogił nauczycieli, oraz poległych zakładników ( znicze, zakup wiązanek)

16. Szkolne Mikołajki

17. Konkurs bożonarodzeniowy : szopek, stroików, ozdób choinkowych

18. Uroczysta wigilia szkolna: wystawienie „Jasełek” wspólne łamanie się opłatkiem i życzenia

19. Dzień Babci i Dziadka w WOK-u w Tylmanowej.

 

Uczniowie brali udział w konkursie recytatorskim organizowanym przez Komisję Oświaty w Ochotnicy Dolnej:

 

I miejsce w kategorii leterackiej kl.0-III otrzymał  Artur Topolski z kl.II

 

I miejsce w kategorii gwarowej kl.0-III otrzymał Mateusz Ligas z kl. I

 

I miejsce w kategorii literackiej kl.IV-VI

I miejsce w kategorii gwarowej kl.IV-VI

Uczniowie brali udział w konkursie  Mikołajkowym literackim i plastycznym w Niepołomicach.

W konkursie plastycznym uczestniczyli uczniowie klas I i III.

W konkursie literackim wyróżnienia otrzymali: Marcin Piszczek z kl.IV i Owsianka Grzegorz z kl. V.